2017/18 – Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

Nasz program profilaktyczny nakierowany jest na eliminowanie czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo sięgania przez młodych ludzi po zachowania ryzykowne. Do czynników ryzyka zaliczamy: przebywanie w towarzystwie rówieśników, którzy sięgają po substancje psychoaktywne, błędne przekonania na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, niski poziom kompetencji społecznych i życiowych: brak umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, brak asertywności, brak umiejętności krytycznego myślenia, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Program zakłada też oddziaływanie na czynniki ryzyka. Program oparty jest o na strategii wszechstronnego wpływu społecznego (CSI) oraz założeniach Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu (BSFT)

Warsztaty skierowane do młodych ludzi (12-15lat) i ich rodziców lub opiekunów, którzy

– mieli lub mają kontakt z używaniem substancji psychoaktywnych;

– potrzebują więcej wiedzieć na temat ich zagrażającego działania;

– stykają się ze środowiskiem w którym wystepują substancje psychoaktywne i odczuwają presję na ich używanie;

– program pozwala na obiektywne i krytyczne spojrzenie na własne doświadczenia z używaniem substancji psychoaktywnych;

  • udział w programie wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami osobistymi i społecznymi (np. wzrost własnej sprawczości, asertywności, komunikatywności, radzenia sobie ze stresem, zmiana opinii w szkole i w środowisku być może złagodzenie działań dyscyplinarnych czy mniejsze sankcji w szkole).

Spotkania dla młodzieży będą odbywać się 1 raz w tygodniu, po 2 godziny, od października  do grudnia 2016 r.

Spotkania dla rodziców odbędą się 4 razy po 2h razy w przedziale od października  do grudnia 2016 r

 Zajęcia prowadzone będą przy ul. Batorego 14, w sali Stołecznego Klubu Aktywnych Tatów.

 

Liczba miejsc ograniczona – konieczność zgłoszenia i zarezerwowania miejsca: Tel. +48 665 830 618; email: biuro@fundacjauna.pl

Plakat i ulotka Profilaktyka Ochota