2017/18 – Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

Program profilaktyczny nakierowany jest na eliminowanie czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo sięgania przez młodych ludzi po zachowania ryzykowne takich jak: przebywanie w towarzystwie rówieśników, którzy sięgają po substancje psychoaktywne, błędne przekonania na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, niski poziom kompetencji społecznych i życiowych: brak umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, brak asertywności, brak umiejętności krytycznego myślenia, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Program oparty jest o na strategii wszechstronnego wpływu społecznego (CSI) oraz założeniach Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu (BSFT)

W programie odbywały się konsultacje indywidualne oraz warsztaty skierowane do młodych ludzi (12-15lat) i ich rodziców lub opiekunów, którzy